γνωμικα

Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά,  Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες και άλλα
www.gnomikologikon.gr
 


My "other" sites:

Μάρκος Αυρήλιος

Marcus Aurelius, 121-180 μ.Χ. , Ρωμαίος Αυτοκράτωρ
Μάρκος Αυρήλιος βιογραφικόΟ Μάρκος Αυρήλιος ήταν από τους σπουδαιότερους Ρωμαίους αυτοκράτορες. Βασίλευσε από το 161 έως το 180 μ.Χ. Επί των ημερών του η ρωμαϊκή αυτοκρατορία έφτασε στο απόγειό της (η αρχή της πτώσης της έγινε με το διάδοχό του Κόμοδο).
Ανάμεσα στα άλλα θεωρείται και σπουδαίος στωικός φιλόσοφος.

Έγραψε το περίφημο «Τα εις εαυτόν» που αρχικά είχε το χαρακτήρα ενός προσωπικού οδηγού διακυβέρνησης και αυτοβελτίωσης. Σήμερα θεωρείται από τα πιο σημαντικά φιλοσοφικά έργα της ύστερης αρχαιότητας.
Το έργο χωρίζεται σε 12 βιβλία και είναι γραμμένο στην Κοινή Ελληνική. Διεθνώς είναι γνωστό ως Meditations («Στοχασμοί» ή «Διαλογισμοί»). Οι αφορισμοί στην παρούσα σελίδα προέρχονται από το έργο αυτό.

Αριθμός Αφορισμών: 37Αναγνώσεις: 52,641

Αρχαία Γνωμικά

Αλλήλων καταφρονούντες αλλήλοις αρεσκεύονται και αλλήλων υπερέχειν θέλοντες, αλλήλοις υποκατακλίνονται.

—  'Τα εις εαυτόν' ια’14


117 likes
Άριστος τρόπος του αμύνεσθαι το μη εξομοιούσθαι.

μτφρ: ο καλύτερος τρόπος για να αντιστέκεσαι είναι να μην εξομοιώνεσαι

—  'Τα εις εαυτόν' στ’6


94 likes
Ένδον σκάπτε, ένδον η πηγή του αγαθού και αεί αναβλύειν δυναμένη, εάν αεί σκάπτεις.

μτφρ: σκάβε μέσα σου· μέσα σου είναι η πηγή του καλού και θα αναβλύζει πάντα αν πάντα την αναζητείς

—  'Τα εις εαυτόν' ζ’ 59


91 likes
Ο κόσμος αλλοίωσις, ο βίος υπόληψις.

μτφρ: ο κόσμος είναι μια [συνεχής] αλλαγή, η ζωή είναι γέννημα της φαντασίας.

—  'Τα εις εαυτόν' δ’ 3


88 likes
Αδικεί πολλάκις ο μη ποιών τι, ου μόνον ο ποιών τι.

—  'Τα εις εαυτόν' θ’ 5


63 likes
Έξω του κόσμου το αποθανόν ου πίπτει.

μτφρ: ό,τι πεθαίνει δεν πέφτει έξω από τον κόσμο [δεν χάνεται]


51 likes
Ουδέν ουδενί συμβαίνει, ό ού πέφυκε φέρειν.

απόδοση: τίποτε δεν μπορεί να σου συμβεί που δεν μπορείς να το αντέξεις


51 likes
Παν εφήμερον, και το μνημονεύον και το μνημονευόμενον.

—  'Τα εις εαυτόν' γ’ 35


47 likes
Μη ως μύρια μέλλων έτη ζην. Το χρεών επήρτηται. Έως ζης, έως έξεστιν, αγαθός γενού.


43 likes
Το τω σμήνει μη συμφέρον ουδὲ τη μελίσση συμφέρει.

μτφρ: ό,τι είναι κακό για το μελίσσι, είναι κακό και για τη μέλισσα

—  'Τα εις εαυτόν' στ’54


35 likes
Ει μη καθήκει, μη πράξης· ει μη αληθές εστι, μη είπης.

μτφρ: αν δεν είναι σωστό, μην το κάνεις­ αν δεν είναι αλήθεια, μην το πεις

—  'Τα εις εαυτόν' ιβ’17


23 likes
Οι άνθρωποι γεγόνασιν αλλήλων ένεκα. Ή δίδασκε ούν ή φέρε.

—  'Τα εις εαυτόν' η’59


21 likes
Ζητώ γαρ την αλήθειαν υφ’ ής ουδείς πώποτε εβλάβη.


21 likes
Εγγύς μεν η ση περί πάντων λήθη, εγγύς δε η πάντων περί σου λήθη.

μτφρ: σύντομα θα τα έχεις ξεχάσει όλα και σύντομα θα σε έχουν ξεχάσει όλοι

—  'Τα εις εαυτόν' ζ’ 21


21 likes
Του ανθρωπίνου βίου ο μεν χρόνος στιγμή, η δε ουσία ρέουσα, η δε αίσθησις αμυδρά, η δε όλου του σώματος σύγκρισις εύσηπτος, η δε ψυχή ρόμβος, η δε τύχη δυστέκμαρτον, η δε φήμη άκριτον.

—  «Τα εις εαυτόν», β’17


21 likes
Εν ολιγίστοις κείται το ευδαιμόνως βιώσαι.

μτφρ: η ευτυχία στη ζωή εξαρτάται από πολύ λίγα πράγματα

—  'Τα εις εαυτόν' ζ’ 67


18 likes
Ορθόν ούν είναι χρη, ουχί ορθούμενον.

μτφρ: πρέπει να είσαι όρθιος, όχι να κρατιέσαι όρθιος [από τους άλλους]

—  'Τα εις εαυτόν' γ’ 5


16 likes
Τοσούτου άξιος έκαστός εστιν, όσου άξιά εστι ταύτα περί ά εσπούδακεν.

μτφρ: αξίζει κανείς τόσο όσο αξίζουν τα πράγματα με τα οποία ασχολήθηκε συστηματικά

—   'Τα εις εαυτόν' ζ’ 3


16 likes
Ποριείς δε, αν ως εσχάτην του βίου εκάστην πράξιν ενεργής.

μτφρ: να πορεύεσαι σαν κάθε πράξη σου να είναι η τελευταία της ζωής σου

—  'Τα εις εαυτόν' β’ 5


12 likes
Πρόσεχε τω υποκειμένω ή τη ενεργεία ή τω δόγματι ή τω σημαινομένω.

μτφρ: πρόσεχε την ουσία του πράγματος παρά τις ενέργειες ή τις πεποιθήσεις ή τις ερμηνείες

(η φράση στην οποία παραπέμπει και ο Hannibal Lecter…)

—  'Τα εις εαυτόν' η’ 22


12 likes
Ο αμαρτάνων εαυτώ αμαρτάνει· ο αδικών εαυτόν αδικεί, εαυτόν κακόν ποιών.

—  'Τα εις εαυτόν' θ’4


10 likes
Ότι πάν υπόληψις.

μτφρ: διότι τα πάντα είναι μια ιδέα (μια άποψη, μια γνώμη)

—  'Τα εις εαυτόν' β’15


8 likes
Ότι ουδέν ήττον τα αυτά ποιήσουσι, καν συ διαρραγής.

μτφρ: δεν θα κάνουν τίποτα λιγότερο, ακόμα κι αν εσύ γίνεις έξαλλος

—  'Τα εις εαυτόν' η’ 4


8 likes
Η βιωτική τῃ παλαιστικᾑ ομοιοτέρα ήπερ τῃ ορχηστικᾑ κατά το προς τα εμπίπτοντα και ού προεγνωσμένα έτοιμος και απτώς εστάναι.

μτφρ: η τέχνη της ζωής μοιάζει περισσότερο με την πάλη παρά με το χορό, με την έννοια ότι πρέπει να είσαι έτοιμος και ακλόνητος σε αυτά που συμβαίνουν απροειδοποίητα

—  'τα εις εαυτόν' ζ’ 61


8 likes
Πεποίηκά τι κοινωνικώς; ουκούν ωφέλημαι.

μτφρ: έκανα κάτι για το κοινωνικό σύνολο; άρα είμαι ωφελημένος.

—  'Τα εις εαυτόν' ια’4


7 likes
Το τα αδύνατα διώκειν μανικόν· αδύνατον δε το τους φαύλους μη τοιαύτά τινα ποιείν.

μτφρ: το να επιδιώκεις πράγματα που είναι αδύνατα είναι τρελό· και είναι αδύνατο οι φαύλοι να μην κάνουν κάτι τέτοιο.

—  'Τα εις εαυτόν' ε’ 17


6 likes
Τι ποιείς, άνθρωπε; Τούτο ου δει προλέγειν. Αυτό φανήσεται.

—  'Τα εις εαυτόν' ια’ 15


2 likes
Μήτε ακούσιος ενέργει μήτε ακοινώνητος μήτε ανεξέταστος μήτε ανθελκόμενος· μήτε κομψεία την διάνοιάν σου καλλωπιζέτω· μήτε πολυρρήμων μήτε πολυπράγμων έσο.

—  'τα εις εαυτόν' γ’ 3


Αφορισμοί

Αν στα είκοσι δεν μάθεις,
στα τριάντα δεν κάνεις,
στα σαράντα δεν έχεις,
τότε στα πενήντα ούτε θα μάθεις, ούτε θα κάνεις, ούτε θα έχεις.


549 likes
Το αγγούρι είναι πικρό. Πέταξέ το. Υπάρχουν θάμνοι στο δρόμο. Απόφυγέ τους. Αυτό είναι αρκετό. Δεν είναι ανάγκη να λες «γιατί υπάρχουν τέτοια πράγματα στον κόσμο;»


74 likes
Μην επιτρέπεις ποτέ το μέλλον να σε προβληματίζει. Θα το αντιμετωπίσεις, αν πρέπει, με τα ίδια όπλα της λογικής που σε εξοπλίζουν σήμερα εναντίον του παρόντος.


43 likes
Περιορίσου στο παρόν.


40 likes
Κάθε απώλεια δεν είναι παρά μια αλλαγή, και η αλλαγή είναι η απόλαυση της φύσης.


40 likes
Όποιος είδε τα τωρινά, τα είδε όλα, και αυτά που γίνονταν ανέκαθεν και όσα θα γίνουν στο άπειρο μέλλον. Γιατί όλα είναι ίδια κι όμοια.


37 likes
Η αξία ενός ανθρώπου δεν ξεπερνά την αξία των φιλοδοξιών του.


31 likes
Όλα είναι εφήμερα, και η φήμη και ο φημισμένος.


31 likes
Υπάρχει το ενδεχόμενο να εξομοιωθείς με θεό και να μείνεις απαρατήρητος.


31 likes

Widgets με Γνωμικά για την Ιστοσελίδα σας.
Αν θέλετε να ενσωματώσετε στο blog ή στην ιστοσελίδα σας widgets με Γνωμικά που τροφοδοτούνται από τη βάση δεδομένων του Γνωμικολογικού, μπορείτε να τα βρείτε εδώ.


Τα δικά σας σχόλια


comments powered by Disqus


GoogleΠαρόμοιες πηγές

 Ιούλιος Καίσαρ

 Μάρκος Αυρήλιος

 Κικέρων

 Νέρων

 Κάτων πρεσβύτερος

 Βεσπασιανός

 Ιουλιανός

 Αύγουστος

 Πομπήιος

 Κλαύδιος

 Αλέξανδρος Σεβήρος

Υποστήριξη

 
Δεν απαγορεύεται η αντιγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας!
To σωστό όμως είναι να αναφέρεται πάντα η πηγή.
Creative Commons License    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

2008-2017: Manolis Papathanassiou