γνωμικα

Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά,  Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες και άλλα
www.gnomikologikon.gr
 


My "other" sites:

κατά Ματθαίον

κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον,  
κατά Ματθαίον βιογραφικόΣυγγραφέας του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου είναι ο Ματθαίος, ένας από τους δώδεκα μαθητές του Χριστού.
Καταγόταν από την Γαλιλαία και εργαζόταν ως τελώνης, δηλαδή φοροεισπράκτορας. Κάποια ημέρα που ο Ιησούς περνούσε από την Καπερναούμ, ο Ιησούς τον κάλεσε να Τον ακολουθήσει.
Η μνήμη του τιμάται στις 16 Νοεμβρίου.

Αριθμός Αφορισμών: 48Αναγνώσεις: 988

Εκκλησιαστικά Ρητά

Ουκ επ’ άρτω μόνω ζήσεται ο άνθρωπος.

—  δ’ 4


30 likes
Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι ότι αυτών εστί η βασιλεία των ουρανών.

—  ε’ 3


28 likes
Μη κρίνετε ίνα μη κριθήτε.

—  ζ’ 1


26 likes
Ει τις θέλει οπίσω μου ελθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθείτω μοι.

—  ις’ 24


26 likes
Αμήν γαρ λέγω υμίν, εάν έχητε πίστιν ως κόκκον σινάπεως, ερείτε τω όρει τούτω, μετάβα ένθεν εκεί, και μεταβήσεται· και ουδέν αδυνατήσει υμίν.

—  ι撁 20


17 likes
Η εσχάτη πλάνη χείρων της πρώτης.

—  κζ’ 64


15 likes
Ότι τον ήλιον Αυτού ανατέλλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους.

—  ε’ 45


15 likes
Η πίστις σου σέσωκέ σε· ύπαγε εις ειρήνην.

και κατά Λουκάν ζ’ 50

—  ε’ 34


14 likes
Άφετε τα παιδία και μη κωλύετε αυτά ελθείν προς με, των γαρ τοιούτων εστίν η βασιλεία των ουρανών.

—  ιθ' 14


14 likes
Μη νομίσητε ότι ήλθον καταλύσαι τον νόμον ή τους προφήτας. Ουκ ήλθον καταλύσαι, αλλά πληρώσαι.

—  ε’ 17


13 likes
Αιτείτε και δοθήσεται υμίν, ζητείτε και ευρήσετε, κρούετε και ανοιγήσεται υμίν.

—  ζ’ 7


11 likes
Ευκολώτερον εστί κάμηλον διά τρυπήματος ραφίδος διελθείν ή πλούσιον εισελθείν εις την βασιλείαν τού Θεού.

—  ιθ’ 23


11 likes
Επείνασα γαρ και εδώκατέ μοι φαγείν, εδίψησα και εποτίσατέ με, ξένος ήμην και συνηγάγετέ με, γυμνός και περιεβάλετέ με, ησθένησα και επεσκέψασθέ με, εν φυλακή ήμην και ήλθατε πρός με.

—  κε’ 35-37


11 likes
Πάντα όσα εάν αιτήσητε εν τη προσευχή πιστεύοντες, λήψεσθε.

—  κα’ 22


11 likes
Ουδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν.

—  ς’ 24


10 likes
Πριν αλέκτορα φωνήσαι τρις απαρνήση με.

—  κβ’ 75


10 likes
Απόδοτε τα Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ.

—  κβ’ 21


9 likes
Ο μη ων μετ’ εμού, κατ’ εμού εστιν.

—  ιβ’ 30


8 likes
Πάντες γαρ οι λαβόντες μάχαιραν εν μαχαίρῃ απολούνται.

(αποδιδόμενο και ως: Μάχαιραν έδωκας, μάχαιραν θα λάβεις.)

—  κς’ 52


7 likes
Διυλίζοντες τον κώνωπα, την δε κάμηλον καταπίνοντες.

—  κγ’ 24


7 likes
Υμείς έστε το άλας της γης.

(φράση του Ιησού για τους μαθητές του)

—  ε’ 13


7 likes
Ύπαγε οπίσω μου Σατανά.

—  ις’ 23


7 likes
Ους ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χωριζέτω.

—  ιθ' 6


7 likes
Συ είπας.

—  κς’ 25


7 likes
Δωρεάν ελάβατε, δωρεάν δότε.

—  ι’ 8


6 likes
Μη γνώτω η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου.

—  ς’ 3


6 likes
Πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν.

—  δ’ 23


6 likes
Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, ότι αυτοί χορτασθήσονται.

—  ε’ 6


5 likes
Ήγγικεν η ώρα.

—  κς’ 25


4 likes
Παρελθέτω απ’ εμού το ποτήριον τούτο.

—  κς’ 39


4 likes
Πολλοί γαρ εισί κλητοί, ολίγοι δε εκλεκτοί.

—  κβ’ 14


4 likes
Μακάριοι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γην

(από την επί του Όρους Ομιλία του Ιησού)

—  ε’ 5


4 likes
... ομοιωθήσεται ανδρί φρονίμω, όστις ωκοδόμησεν αυτού την οικίαν επί την πέτραν. Και κατέβη η βροχή και ήλθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέπεσαν τη οικία εκείνη, και ουκ έπεσεν, τεθεμελίωτο γαρ επί την πέτραν.

—  ζ’ 24,25


4 likes
Δεύτε οπίσω μου, και ποιήσω υμάς αλιείς ανθρώπων.

—  δ’ 19


4 likes
Εν ω γαρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, και εν ω μέτρω μετρείτε μετρηθήσεται υμίν.

—  ζ’ 2


4 likes
Κάρφος εν τω οφθαλμώ.

—  ζ’ 3


3 likes
Δεύτε προς με πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω υμάς.

—  ια’ 28


3 likes
Έσεσθε ουν υμείς τέλειοι ως ο πατήρ υμών ο ουράνιος τέλειός εστιν.

—  ε’ 48


3 likes
Κεφαλή αυτού επί πίνακι.

—  ιδ’ 11


2 likes
Πορεύεσθε απ’ εμού οι κατηραμένοι εις το πυρ το αιώνιον.

—  κε’ 41


2 likes
Εκ γαρ του περισσεύματος της καρδίας το στόμα λαλεί.

—  ιβ’ 34


2 likes
Όστις σε αγγαρεύσει μίλιον έν, ύπαγε μετ’ αυτού δύο.

(Οι Ρωμαίοι στρατιώτες είχαν το δικαίωμα να αγγαρεύουν οποιονδήποτε να κουβαλάει για 1 μίλι τον εξοπλισμό τους. Πηγή της φράσης 'extra mile'.)

—  ε’ 41


2 likes
Μη δώτε το άγιον τοις κυσίν μηδέ βάλητε τους μαργαρίτας υμών έμπροσθεν των χοίρων.

—  ζ’ 6


1 likes
Το αίμα αυτού εφ’ ημάς και επί τα τέκνα ημών.

—  κζ’ 25


1 likes
Άλλους έσωσε, εαυτόν ου δύναται σώσαι.

—  κζ’ 42


1 likes
Πάσαι ουν αι γενεαί από Αβραάμ έως Δαυΐδ γενεαί δεκατέσσαρες, και από Δαυίδ έως της μετοικεσίας Βαβυλώνος γενεαί δεκατέσσαρες, και από της μετοικεσίας Βαβυλώνος έως του Χριστού γενεαί δεκατέσσαρες.

—  α’ 17


1 likes
Αλλ’ όστις σε ραπίζει εις την δεξιάν σιαγόνα, στρέψον αυτώ και την άλλην.

—  ε’ 39


1 likes
Λιμοί, σεισμοί, καταποντισμοί…

—  κδ’ 7


1 likes

Widgets με Γνωμικά για την Ιστοσελίδα σας.
Αν θέλετε να ενσωματώσετε στο blog ή στην ιστοσελίδα σας widgets με Γνωμικά που τροφοδοτούνται από τη βάση δεδομένων του Γνωμικολογικού, μπορείτε να τα βρείτε εδώ.


Τα δικά σας σχόλια


comments powered by Disqus


GoogleΠαρόμοιες πηγές

 Απόστολος Παύλος

 Παλαιά Διαθήκη

 κατά Ματθαίον

 κατά Μάρκον

 κατά Λουκάν

Υποστήριξη

 
Δεν απαγορεύεται η αντιγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας!
To σωστό όμως είναι να αναφέρεται πάντα η πηγή.
Creative Commons License    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

2008-2017: Manolis Papathanassiou