γνωμικα

Γνωμικολογικον

Αποφθέγματα, Γνωμικά,  Αφορισμοί, Ρητά, Παροιμίες και άλλα
www.gnomikologikon.gr
 


My "other" sites:

Πλάτων

Πλάτων, 427-347 π.Χ. , Φιλόσοφος
Πλάτων βιογραφικόΟ Πλάτων ήταν αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος από την Αθήνα, ο πιο γνωστός μαθητής του Σωκράτη και δάσκαλος του Αριστοτέλη. Το έργο του με τη μορφή φιλοσοφικών διαλόγων έχει σωθεί ολόκληρο και άσκησε τεράστια επιρροή στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και γενικότερα στη δυτική φιλοσοφική παράδοση μέχρι τις ημέρες μας.
Ο Πλάτων, μεταξύ άλλων, έγραψε την Απολογία του Σωκράτους, το Συμπόσιο όπου μιλά για την φύση του έρωτα, ενώ σε δύο μακρούς διαλόγους, την Πολιτεία και τους Νόμους, περιέγραψε την ιδανική πολιτεία.
Τα έργα του Πλάτωνα είναι 36 και όλα, εκτός από την Απολογία, διαλογικά. Μεταξύ των άλλων υπήρξε και ο ιδρυτής της Ακαδημίας.

Αριθμός Αφορισμών: 63Αναγνώσεις: 245,165

Αρχαία Γνωμικά

Όμοιος ομοίω αεί πελάζει.

—  Συμπόσιον


367 likes
Aεί ο θεός γεωμετρεί


305 likes
Ου το ζην περί πλείστου ποιητέον, αλλά το ευ ζην.

απόδοση: αυτό που αξίζει δεν είναι να ζεις για να αποκτήσεις περισσότερα αλλά να ζεις καλά

—  Κριτίας


249 likes
Η άγαν ελευθερία έοικε εις άγαν δουλείαν μεταβάλλειν.

μτφρ: φαίνεται πως η υπερβολική ελευθερία μετατρέπεται σε υπερβολική υποδούλωση

—  Πολιτεία 564Α


235 likes
Αρχή ήμισυ παντός.


226 likes
Ζώον δίπουν άπτερον

(ο ορισμός του ανθρώπου κατά τον Πλάτωνα)


201 likes
Άνθρωπος: ο αναθρών ά όπωπε.

μτφρ: Άνθρωπος: αυτός που αναλογίζεται και κρίνει όσα έχει δει.


200 likes
Αιτία ελομένου θεός αναίτιος.

απόδοση: ο θεός δεν έχει ευθύνη για τις πράξεις αυτών που έχουν ελευθερία επιλογής


178 likes
Μάλλον αδικείσθαι ή αδικείν.

μτφρ: καλύτερα να σε αδικούν παρά να αδικείς


161 likes
Ο θάνατος τυγχάνει ων, ως εμοί δοκεί, ουδέν άλλο ή δυοίν πραγμάτοιν διάλυσις, της ψυχής και του σώματος απ' αλλήλου.

μτφρ: ο θάνατος δεν είναι τίποτε άλλο, παρά ο διαχωρισμός δύο πραγμάτων, του ενός απ' το άλλο, δηλαδή της ψυχής από το σώμα.


159 likes
Δια την των χρημάτων κτήσιν πάντες οι πόλεμοι γίγνονται.

μτφρ: όλοι οι πόλεμοι γίνονται για την απόκτηση υλικών αγαθών


157 likes
Το δίκαιον ουκ άλλο τι ή του κρείττονος ξυμφέρον.


154 likes
Άνθρωπος τελειωθείς βέλτιστον των ζώων, χωρισθέν δε νόμου και δίκης, χείριστον πάντων.


152 likes
Εις ευ φρονών μυρίων μη φρονούντων κρείττων εστί.

μτφρ: ένας που σκέφτεται σωστά είναι καλύτερος από μύριους που δεν σκέφτονται


133 likes
Την ειμαρμένην ουδ’ αν είς εκφύγοι.

μτφρ: κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από το πεπρωμένο του


123 likes
Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον.


121 likes
Θεός ουδαμή ουδαμώς άδικος.

μτφρ: ο Θεός δεν είναι ποτέ καθόλου άδικος


111 likes
Ηδονών ήδιον έπαινος.

μτφρ: από όλες τις ηδονές ο έπαινος είναι η πιο γλυκιά.


100 likes
Κοινωνία γαρ ψυχή και σώματι διαλύσεως ουκ έστιν η κρείττον.

μτφρ: η ένωση της ψυχής και του σώματος [η γέννηση] δεν είναι με κανένα τρόπο καλύτερη από το χωρισμό τους [το θάνατο]


95 likes
Ουδέν άλλο έχουσα ες Άδου η ψυχή έρχεται πλην της παιδείας και τροφής.

μτφρ: η ψυχή έρχεται στον Άδη χωρίς να κουβαλάει τίποτε άλλο πέρα από την παιδεία της και την αγωγή της

—  Φαίδων


93 likes
Επιστήμη ποιητική ευδαιμονίας.

μτφρ: η γνώση δημιουργεί ευημερία


90 likes
Ου δει ένεκα του κινδύνου πράττειν τι ανελεύθερον.

μτφρ: δεν πρέπει λόγω [επικείμενου] κινδύνου να κάνει κανείς κάτι δουλοπρεπές (να υποκύπτει)


83 likes
Δούλοι γαρ και δεσπότης ουκ αν ποτέ γένοιντο φίλοι.


81 likes
Εις τελειότητα του ανθρώπου τρία δει συνδράμειν: φύσιν, μάθησιν και άσκησιν.


81 likes
Σοφός Σοφοκλής, σοφότερος Ευριπίδης, ανδρών δ’ απάντων Σωκράτης σοφότατος

(από την Παλατινή Ανθολογία)


70 likes
Εάν μη οι βασιλείς φιλοσοφήσουν, ουκ έστιν των δεινών παύλα.


67 likes
Καθεύδων ουδείς ουδενός άξιος, ουδέν μάλλον του μη ζώντος.

μτφρ: αν κοιμάται [συνέχεια] κανείς, δεν είναι άξιος για τίποτα, όχι πιο πολύ από αυτόν που δεν υπάρχει στη ζωή


59 likes
Ο εντός της ψυχής προς αυτήν διάλογος… επωνομάσθη διάνοια.


58 likes
Άρα το όσιον ότι όσιόν εστιν, φιλείται υπό των θεών, ή ότι φιλείται όσιόν εστιν.

μτφρ: το καλό είναι καλό επειδή αρέσει στους θεούς ή αρέσει στους θεούς επειδή είναι καλό;

(η συνέχεια:«Ομολογούμεν το μέν όσιον δια τούτο φιλείσθαι, οτι όσιόν εστιν, αλλ' ου διότι φιλείται, όσιον είναι»)


49 likes
Πόρρω ηδονής και λύπης ίδρυται το θείον.


48 likes
Πόθεν τούτο τεκμαίρεις;


45 likes
Του λόγου μέτρον εστίν ουχ ο λέγων, αλλ’ ο ακούων


43 likes
Η ψυχή διαιρείται εις τρία· το μεν γαρ αυτής εστι λογιστικόν, το δε επιθυμητικόν, το δε θυμικόν.


43 likes
Πίνειν δε ες μέθην ουδαμού πρέπον πλην εν ταις εορταίς.


41 likes
Ψυχή πάσα αθάνατος. το γαρ αεικίνητον αθάνατον· το δ᾽ άλλο κινούν και υπ᾽ άλλου κινούμενον, παύλαν έχον κινήσεως, παύλαν έχει ζωής. μόνον δη το αυτό κινούν, άτε ουκ απολείπον εαυτό, ούποτε λήγει κινούμενον, αλλά και τοις άλλοις όσα κινείται τούτο πηγή και αρχή κινήσεως.

—  Φαίδρος


41 likes
Της τελείας αρετής είδη τέτταρα· έν μεν φρόνησις, έν δε δικαιοσύνη, άλλο δ' ἀνδρεία, ταέταρτον σωφροσύνη.


40 likes
Ομολογείν άρα ημίν και ταύτη τους ζώντας εκ των τεθνεώτων γεγονέναι ουδέν ήττον ή τους τεθνεώτας εκ των ζώντων.

μτφρ: συμφωνούμε λοιπόν, ότι οι ζωντανοί από αυτούς που έχουν πεθάνει προέρχονται, όπως και αυτοί που έχουν πεθάνει από τους ζωντανούς

—  Φαίδων


39 likes
Τυφλούται ο φιλών περί το φιλούμενον.


39 likes
Ο αληθινός άρχων ου πέφυκε το αυτώ συμφέρον σκοπείσθαι αλλά το τω αρχομένω.


38 likes
Εισί γάρ δή οι περί τάς τελετάς ναρθηκοφόροι μέν πολλοί, βάκχοι δε τε παύροι.

μτφρ: πολλοί έλαβαν μέρος εις τα [Ελευσίνια]μυστήρια αλλά λίγοι είναι οι εκλεκτοί


35 likes
Όμηρος την Ελλάδα επεπαιδεύκει.


33 likes
Αριθμός άπειρος πλήθει.

μτφρ: το πλήθος των αριθμών είναι άπειρο


33 likes
Κατόπιν εορτής ήκεις.


29 likes
Άριστον υγιαίνειν, δεύτερον δε κάλλος, τρίτον δε πλούτος.


29 likes
Αδικία έξις υπεροπτική νόμων.

μτφρ: Είναι έλλειψη δικαιοσύνης η συνήθεια να περιφρονούνται οι νόμοι


29 likes
Τας ιδέας νοείσθαι μεν, οράσθαι δ’ ού.

—  Πολιτεία


28 likes
Ευνομία πειθαρχία νόμων σπουδαίων.

μτφρ: ευνομία είναι η υπακοή σε σπουδαίους νόμους


27 likes
Στάσις πάντων πολέμων χαλεπώτατος.


26 likes
Αγαθώ περί ουδενός εγγίγνεται φθόνος ούτε φόβος ούτε οργή ή μίσος.


25 likes
Παύσαι προς με καλλωπιζόμενος.

μτφρ: σταμάτα να μου κουνιέσαι [για να με καλοπιάσεις]

—  Φαίδρος


24 likes
Εμπειρία μεν ποιεί τον αιώνα ημών πορεύεσθαι κατά τέχνην, απειρία δε κατά τύχην.


22 likes
Ουκ αφέξεταί μου τω χείρε.

απόδοση: δεν το γλυτώνω το ξύλο

—  Φαίδρος


19 likes
Πολλά και ανόσια περί το των πολλών νόμισμα γέγονε.


19 likes
Πας γαρ ο τ’ επί γης και υπό γης χρυσός αρετής ουκ αντάξιος.


18 likes
Το μεν θήλυ τίκτειν, το δε άρρεν οχεύειν.

οχεύω=βατεύω

(από την «Πολιτεία»)


12 likes
Επ’ ευτυχία τη μεγίστη παρά θεών η τοιαύτη μανία δίδοται.

μτφρ: Η μεγαλύτερη ευτυχία που δίνεται από τους θεούς είναι αυτή η μανία [ο έρωτας].


4 likes

Αφορισμοί

Το βλάκα μπορείς να τον καταλάβεις από δυο ενδείξεις: μιλάει για πράματα που είναι γι’ αυτόν άχρηστα και εκφράζει γνώμη για κάτι που κανένας δεν τον ρωτάει.


416 likes
Μια από τις τιμωρίες που δεν καταδέχεσαι να ασχοληθείς με την πολιτική είναι ότι καταλήγεις να σε κυβερνούν οι κατώτεροί σου.


355 likes
Οι σοφοί μιλούν επειδή έχουν κάτι να πουν. Οι ανόητοι μιλούν επειδή πρέπει κάτι να πουν.


245 likes
Δεν υπάρχει πιο ακριβής ένδειξη κακής οργάνωσης της πολιτείας, από την αφθονία γιατρών και νομικών.


215 likes
Αυτή και μόνο είναι η ρίζα από όπου ξεπετιέται ένας τύραννος: όταν εμφανίζεται για πρώτη φορά είναι ο προστάτης.


139 likes
Φόβος είναι η ψυχική ταραχή που προκαλείται από την αναμονή του κακού.


122 likes
Η τιμιότητα, ως επί το πλείστον, είναι λιγότερο επικερδής από την ατιμία.


100 likes

Widgets με Γνωμικά για την Ιστοσελίδα σας.
Αν θέλετε να ενσωματώσετε στο blog ή στην ιστοσελίδα σας widgets με Γνωμικά που τροφοδοτούνται από τη βάση δεδομένων του Γνωμικολογικού, μπορείτε να τα βρείτε εδώ.


Τα δικά σας σχόλια


comments powered by Disqus


GoogleΠαρόμοιες πηγές

 Αριστοτέλης

 Πλάτων

 Ηράκλειτος

 Σόλων

 Δημόκριτος

 Σωκράτης

 Θαλής ο Μιλήσιος

 Επίκτητος

 Επίκουρος

 Βίας ο Πριηνεύς

 Διογένης

 Πιττακός

 Πυθαγόρας

 Αντισθένης

 Χίλων

 Περίανδρος

 Κλεόβουλος

 Αναξαγόρας

 Ανάχαρσις

 Βίων Βορυσθενίτης

 Αρίστιππος

 Ξενοφάνης

 Ζήνων ο Κιτιεύς

 Θεόφραστος

 Αρχύτας

Υποστήριξη

 
Δεν απαγορεύεται η αντιγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας!
To σωστό όμως είναι να αναφέρεται πάντα η πηγή.
Creative Commons License    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

2008-2017: Manolis Papathanassiou